last data update: 2011/10/14, 21:05

Website loading time

during the test: 1.45 s

cable connection (average): 1.88 s

DSL connection (average): 2.31 s

modem (average): 24.94 s

HTTP headers

Information about DNS servers

duocthaotrexanh.comMX10duocthaotrexanh.comIN3600
duocthaotrexanh.comMX0duocthaotrexanh.comIN3600
duocthaotrexanh.comA184.168.83.74IN3600
duocthaotrexanh.comSOAns01.domaincontrol.comdns.jomax.net201101160828800 7200 604800 86400 IN 43200
duocthaotrexanh.comNSns01.domaincontrol.comIN3600
duocthaotrexanh.comNSns02.domaincontrol.comIN3600

Received from the first DNS server

Request to the server "duocthaotrexanh.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns01.domaincontrol.com
DNS Server Address: 216.69.185.1#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 34630
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
duocthaotrexanh.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
duocthaotrexanh.com. 86400 IN SOA ns01.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2011011608 28800 7200 604800 86400
duocthaotrexanh.com. 3600 IN A 184.168.83.74
duocthaotrexanh.com. 3600 IN NS ns01.domaincontrol.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN NS ns02.domaincontrol.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN MX 0 duocthaotrexanh.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN MX 10 duocthaotrexanh.com.

Received 208 bytes from address 216.69.185.1#53 in 15 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "duocthaotrexanh.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns02.domaincontrol.com
DNS Server Address: 208.109.255.1#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 9257
flag: qr aa REQUEST: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
duocthaotrexanh.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
duocthaotrexanh.com. 86400 IN SOA ns01.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2011011608 28800 7200 604800 86400
duocthaotrexanh.com. 3600 IN MX 0 duocthaotrexanh.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN A 184.168.83.74
duocthaotrexanh.com. 3600 IN NS ns01.domaincontrol.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN NS ns02.domaincontrol.com.
duocthaotrexanh.com. 3600 IN MX 10 duocthaotrexanh.com.

Received 208 bytes from address 208.109.255.1#53 in 13 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

suocthaotrexanh.com
xuocthaotrexanh.com
cuocthaotrexanh.com
fuocthaotrexanh.com
ruocthaotrexanh.com
euocthaotrexanh.com
dyocthaotrexanh.com
dhocthaotrexanh.com
djocthaotrexanh.com
diocthaotrexanh.com
d8octhaotrexanh.com
d7octhaotrexanh.com
duicthaotrexanh.com
dukcthaotrexanh.com
dulcthaotrexanh.com
dupcthaotrexanh.com
du0cthaotrexanh.com
du9cthaotrexanh.com
duoxthaotrexanh.com
duovthaotrexanh.com
duofthaotrexanh.com
duodthaotrexanh.com
duocrhaotrexanh.com
duocfhaotrexanh.com
duocghaotrexanh.com
duocyhaotrexanh.com
duoc6haotrexanh.com
duoc5haotrexanh.com
duoctgaotrexanh.com
duoctbaotrexanh.com
duoctnaotrexanh.com
duoctjaotrexanh.com
duoctuaotrexanh.com
duoctyaotrexanh.com
duocthzotrexanh.com
duocthsotrexanh.com
duocthwotrexanh.com
duocthqotrexanh.com
duocthaitrexanh.com
duocthaktrexanh.com
duocthaltrexanh.com
duocthaptrexanh.com
duoctha0trexanh.com
duoctha9trexanh.com
duocthaorrexanh.com
duocthaofrexanh.com
duocthaogrexanh.com
duocthaoyrexanh.com
duocthao6rexanh.com
duocthao5rexanh.com
duocthaoteexanh.com
duocthaotdexanh.com
duocthaotfexanh.com
duocthaottexanh.com
duocthaot5exanh.com
duocthaot4exanh.com
duocthaotrwxanh.com
duocthaotrsxanh.com
duocthaotrdxanh.com
duocthaotrrxanh.com
duocthaotr4xanh.com
duocthaotr3xanh.com
duocthaotrezanh.com
duocthaotrecanh.com
duocthaotredanh.com
duocthaotresanh.com
duocthaotrexznh.com
duocthaotrexsnh.com
duocthaotrexwnh.com
duocthaotrexqnh.com
duocthaotrexabh.com
duocthaotrexamh.com
duocthaotrexajh.com
duocthaotrexahh.com
duocthaotrexang.com
duocthaotrexanb.com
duocthaotrexann.com
duocthaotrexanj.com
duocthaotrexanu.com
duocthaotrexany.com
uocthaotrexanh.com
docthaotrexanh.com
ducthaotrexanh.com
duothaotrexanh.com
duochaotrexanh.com
duoctaotrexanh.com
duocthotrexanh.com
duocthatrexanh.com
duocthaorexanh.com
duocthaotexanh.com
duocthaotrxanh.com
duocthaotreanh.com
duocthaotrexnh.com
duocthaotrexah.com
duocthaotrexan.com
udocthaotrexanh.com
doucthaotrexanh.com
ducothaotrexanh.com
duotchaotrexanh.com
duochtaotrexanh.com
duoctahotrexanh.com
duocthoatrexanh.com
duocthatorexanh.com
duocthaortexanh.com
duocthaoterxanh.com
duocthaotrxeanh.com
duocthaotreaxnh.com
duocthaotrexnah.com
duocthaotrexahn.com
dduocthaotrexanh.com
duuocthaotrexanh.com
duoocthaotrexanh.com
duoccthaotrexanh.com
duoctthaotrexanh.com
duocthhaotrexanh.com
duocthaaotrexanh.com
duocthaootrexanh.com
duocthaottrexanh.com
duocthaotrrexanh.com
duocthaotreexanh.com
duocthaotrexxanh.com
duocthaotrexaanh.com
duocthaotrexannh.com
duocthaotrexanhh.com

Location

IP: 184.168.83.74

continent: NA, country: United States (USA), city: Scottsdale

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 164.45 KB

text per all code ratio: 12 %

title: Nam Linh Chi,Sua Ong Chua,thuoc tri vay nen,benh gut,Nhung Nai,di ung,duoc thao

description: Nam Linh Chi,Sua Ong Chua,thuoc tri vay nen,benh gut,Nhung Nai,di ung,duoc thao

keywords: Nam Linh Chi, Sua Ong Chua, thuoc tri vay nen, benh gut, Nhung Nai, di ung, duoc thao

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
views)87
Bệnh24
Đau19
16
Nhức15
Giá:15
Nguyễn14
TẶNG14
MUA14
MÃI:14
KHUYẾN14
Châm12
Ứng12
Dị12
Cứu12
THUỐC12
DA11
Linh10
Trần8
Nhân8
KEM7
Văn7
Máu6
CHÚA6
ONG6
Tai6
Tâm6
Giúp6
$25.006
VIÊM6
LOTION6
SỮA6
Thị5
Mạch5
Tay5
Viêm5
Chân5
Não5
Thầy5
Biến5
HOÀN5
LM5
Mục5
TRẺ4
ĐẠI4
ỨNG4
EM4
4
Chị4
DỊ4
Trí4
TƯƠI4
4
Nguyên4
Phong4
(1243
Mất3
Đầu3
DƯỠNG3
Da3
LINH3
3
Ngủ3
Ngọc3
Vẩy3
Phêrô3
Phạm3
(4)3
Nấm3
BỔ3
Sr.3
(1043
Tiểu3
THANH3
(1083
Anh3
Chi3
Đỏ3
$35.003

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
KHUYẾN MÃI:14
MUA TẶNG14
MÃI: MUA14
Đau Nhức12
Châm Cứu12
Dị Ứng12
views) Châm11
views) Nguyễn8
Bệnh Nhân8
Bệnh Đau7
Giá: $25.006
$25.00 KHUYẾN6
SỮA ONG6
VIÊM DA6
ONG CHÚA6
Cứu Giúp6
Mạch Máu5
Tai Biến5
views) Trần5
Giúp Bệnh5
views) Bệnh5
Máu Não5
views) LM5
Biến Mạch5
Thầy Tâm4
views) Linh4
DỊ ỨNG4
CHÚA TƯƠI4
Linh Mục4
TRẺ EM4
KEM VIÊM4
views) Chị4
views) Cô3
THUỐC ĐẠI3
ĐẠI BỔ3
views) Anh3
(104 views)3
và Đau3
(108 views)3
views) Sr.3
TẶNG LOTION3
Chi Đỏ3
Nấm Linh3
Mất Ngủ3
Viêm Da3
(124 views)3
TẶNG THUỐC3
$35.00 KHUYẾN3
Linh Chi3
Giá: $35.003
DƯỠNG DA3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
MÃI: MUA TẶNG14
KHUYẾN MÃI: MUA14
views) Châm Cứu11
$25.00 KHUYẾN MÃI:6
SỮA ONG CHÚA6
Giá: $25.00 KHUYẾN6
Châm Cứu Giúp6
Mạch Máu Não5
Biến Mạch Máu5
Tai Biến Mạch5
Cứu Giúp Bệnh5
views) Bệnh Nhân4
Bệnh Đau Nhức4
KEM VIÊM DA4
views) Linh Mục4
ONG CHÚA TƯƠI4
Linh Chi Đỏ3
Nấm Linh Chi3
Giúp Bệnh Nhân3
MUA TẶNG LOTION3
$35.00 KHUYẾN MÃI:3
Giá: $35.00 KHUYẾN3
THUỐC ĐẠI BỔ3
MUA TẶNG THUỐC3

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text
Herbal Natural Cures, Lucid Ganoderma, Royal Jelly, Bee Pollen,Ge Defying Cream
SỮA ONG CHÚA 1500 MG
LOTION DƯỠNG DA
NẤM LINH CHI ĐỎ
THUỐC ĐAU NHỨC
THANH ĐỘC HOÀN
DỊ ỨNG HOÀN
THUỐC NHUNG NAI
LOTION DA ĐẦU
THUỐC ĐẠI BỔ TRẺ EM
SỮA ONG CHÚA TƯƠI
SỮA ONG CHÚA TƯƠI (KĐ)
DỊ ỨNG TỬU
KEM VIÊM DA TRẺ EM
KEM VIÊM DA
LOTION VIÊM DA SAMPLE
THUỐC NHỎ MẮT
KEM DƯỠNG DA
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Night)
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Day)
THUỐC THON GỌN
PHẤN HOA GIẢM CÂN
THUỐC ĐẠI BỔ
THUỐC CHUỘT RÚT
THUỐC SẠN THẬN
TIÊU THỰC HOÀN
TRÀ THANH NHIỆT
THUỐC XỔ NHẸ
YÊU CẦU CHÂM CỨU

headers

H1

Danh sách sản phẩm

H2

Bấm vào đây để xem Chương Trình Châm Cứu

H3

Bấm vào đây để xem Chương Trình Châm Cứu

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Giỏ hàng
Liên lạc
English
Quên mật khẩu
img
SỮA ONG CHÚA 1500 MG
LOTION DƯỠNG DA
NẤM LINH CHI ĐỎ
THUỐC ĐAU NHỨC
THANH ĐỘC HOÀN
DỊ ỨNG HOÀN
THUỐC NHUNG NAI
LOTION DA ĐẦU
THUỐC ĐẠI BỔ TRẺ EM
SỮA ONG CHÚA TƯƠI
SỮA ONG CHÚA TƯƠI (KĐ)
DỊ ỨNG TỬU
KEM VIÊM DA TRẺ EM
KEM VIÊM DA
LOTION VIÊM DA SAMPLE
THUỐC NHỎ MẮT
KEM DƯỠNG DA
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Night)
KEM ĐẶC TRỊ NÁM (Day)
THUỐC THON GỌN
PHẤN HOA GIẢM CÂN
THUỐC ĐẠI BỔ
THUỐC CHUỘT RÚT
THUỐC SẠN THẬN
TIÊU THỰC HOÀN
TRÀ THANH NHIỆT
THUỐC XỔ NHẸ
TTC28
Âm Nhạc
Văn Vần
Văn Xuôi
Võ Thuật
Thể Thao Giải Trí
Câu Cá
Khách Sạn
Nhà Hàng Á Châu
Chợ Á Châu
Nhà Thờ Việt Nam
Chùa Chiền
Video & Quà Tặng
Thẩm Mỹ Viện
Xem tiếp ...
TRANG CHỦ
BÁC SĨ TÂM
CHÂM CỨU
TÌM ĐẠI LÝ
CẢM TẠ
FAQs
TỪ THIỆN
Bấm vào đây để xem Chương Trình Châm Cứu
Sự diệu kỳ của dược thảo thượng hạng: Nấm Linh Chi Đỏ
img
img
img
img
Nấm Linh Chi Đỏ
img
img
Ganoderma Lucidum Research
img
img
Nấm Linh Chi Đỏ
img
LM. Phanxico Buì Quyết (328 views)
img
LM Vincent Phạm Văn Đôn (138 views)
img
Linh Mục Phêrô VŨ TIẾN ĐẠT (234 views)
img
Mục Sư Đặng Ngọc Thảng (108 views)
img
Linh Mục Mathew NGUYỄN BÁ LINH (118 views)
img
LM Trần Công Vang (114 views)
img
Linh Mục Nguyễn Ngọc Lưu - Bệnh Dị Ứng và Đau Nhức (395 views)
img
Linh Mục Lê Xuân Long (536 views)
img
LM Phêrô Lê Văn Tấn - Giáo Phận Charlotte/NC (250 views)
img
LM Phêrô NGUYỄN VĂN PHONG (131 views)
img
LM Martino Nguyễn Đại Lộc - Từ Vatican (151 views)
img
Thầy Huyền - Đau Nhức và Tiểu Đường (651 views)
img
Soeur Dung (104 views)
img
Sr. Celestine - Đau Nhức Vai (145 views)
img
Sr. Nguyễn Duyên (107 views)
img
Sr Pham Thi Hong Nhung (98 views)
img
Sr. Phạm Nhung và Thầy Tâm (216 views)
img
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm (457 views)
img
Sư Cô Thích Nữ An Trí - Bệnh Dị Ứng (286 views)
img
Châm Cứu Điều Trị Bệnh Viêm Gan B (505 views)
img
Châm Cứu Giúp Bệnh Nhân Bị Tai Biến Mạch Máu Não (224 views)
img
Châm Cứu Trẻ Em Biếng Ăn (173 views)
img
Cô Tâm - Thuốc Của Thầy Tâm (351 views)
img
Châm Cứu Giúp Trị Bệnh Đau Chân (158 views)
img
Châm Cứu Bệnh Nháy Mắt (161 views)
img
Châm Cứu Đau Vai và Tê Tay (254 views)
img
Châm Cứu Giúp Bệnh Đau Chân (121 views)
img
Châm Cứu Giúp Bệnh Nhân Tai Nạn Xe (145 views)
img
Châm Cứu Giúp Bệnh Đau Nhức Tay Chân (169 views)
img
Đào Văn Gia - Bệnh Nhói Tim (148 views)
img
Lê Hồng Thu - Bệnh Đau Nhức (124 views)
img
Nguyên Con - Viêm Khớp (170 views)
img
Nguyễn Kim Hiền - Giảm Cân (371 views)
img
Nguyễn Thị Hộ - Thần Kinh Tọa(Sciatica) (124 views)
img
Nguyễn Thị Thiết - Bệnh Tê Liệt (124 views)
img
Nguyễn Thuận - Tai Biến Mạch Máu Não (123 views)
img
Nguyễn Xuân - Bệnh Đau Nhức (135 views)
img
Châm Cứu Giúp Bệnh Nhân với Tai Biến Mạch Máu Não (168 views)
img
Trần Lệ - Không Đi Được (112 views)
img
Tran Thi Hue - Ho Kinh Niên (108 views)
img
Trần Văn Trí - Tai Biến Mạch Máu Não (106 views)
img
Kevin Phu - Dị Ứng với Trứng (116 views)
img
Cô Lan, Hoa, và Mai - Bệnh Nhân Chia Sẻ (62 views)
img
Chú Linh - Đau Tay và Nhức Đầu (104 views)
img
Châm Cứu Bệnh Đau Nhức (176 views)
img
Cô Mai - Bệnh Mất Ngủ (147 views)
img
Bệnh Nhân North Carolina - Đau Nhức Tay (112 views)
img
Chị Oanh - Dị Ứng (200 views)
img
Nguyễn Cường - Dị Ứng (Ngứa) (167 views)
img
Bệnh Đau Cổ (132 views)
img
Sylvia Bích Ngân - Dị Ứng và Phong (244 views)
img
Huệ và Hải - Chia Sẻ Về Thầy Tâm (62 views)
img
Chị Thu - Dị Ứng (115 views)
img
Terry Võ - Dị Ứng (108 views)
img
Trần Trí - Viêm Da (223 views)
img
Nguyễn Hùng - Bệnh Phong (104 views)
img
Kenny Trần - Viêm Da và Dị Ứng (185 views)
img
Chị Trang - Dị Ứng Trái Cây (120 views)
img
Anh Nguyên - Viêm Da (Eczema) (260 views)
img
Anh Dinh - Tai Biến Mạch Máu Não (110 views)
img
Phùng Ngọc Diệp - Đau Nhức (56 views)
img
Tuấn Nguyễn - Đau Nhức (74 views)
img
Trương Tú Kiều - Dị Ứng (86 views)
img
Trần Van Thập - Liệt Một Chân Một Tay (78 views)
img
Trương Thị Ngẫm - Nổi Mề Đay (153 views)
img
Nguyễn Văn Thăng - Đau Nhức (72 views)
img
Bệnh Nhân ở Biloxi - Nhức Mỏi (54 views)
img
Chị Thơm - Bị Ngứa Lâu Năm (241 views)
img
Đinh Cảnh - Hôi Miệng (123 views)
img
Bệnh Nhân New Orleans - Bệnh Gout (117 views)
img
Hồ Thị Thẵng - Tiểu Ra Máu (75 views)
img
Phạm Thị Tuyết Lệ - Còng Lưng (71 views)
img
Lê Hoàng Du Georgia - Vài Lời về Thầy Tâm (37 views)
img
Ông Bà Đoàn - Chuột Rút va Chảy Nước Mắt (107 views)
img
Paula Cao - Giảm Cân và Mất Ngủ (381 views)
img
Steven Nguyễn - Dị Ứng (65 views)
img
Thoa Trần - Đau Lưng và Tê Chân (99 views)
img
Trần Vân - Yếu Thận và Tiểu Đêm (126 views)
img
Trung Tá huấn luyện Biệt Kích - Cao Nguyên Trung Phần VN (67 views)
img
Bệnh Nhân Người Dân Tộc Buôn Mê Thuộc - Phong Thấp (58 views)
img
Bé Ethan - Vẩy Nến (355 views)
img
Anh Phong và Cậu - Mất Ngủ và Đau Nhức (69 views)
img
Tony Nguyễn - Thôi Hút Thuốc (137 views)
img
Trinh Le - Nhức Đầu và Đau Đầu Gối (149 views)
Xem toàn bộ video
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
YÊU CẦU CHÂM CỨU
YÊU CẦU CHÂM CỨU
Sự Diệu Kỳ của Sữa Ong Chúa
LES PRINCIPAUX EFFETS DU LINGZHI
Tìm Hiểu Về NẤM LINH CHI ĐỎ
Linh Chi Đơn và Sự Huyền Bí
Bệnh Vẩy Nến (Psoriasis): Nguyên Nhân, Chẩn Đoán, Điều Trị
Đau Nhức Bắp Thịt Kinh Niên
Bệnh Đau Cổ Tay
Huyết Áp Cao
Phấn Hoa Ong Làm Ốm Vĩnh Viến - by Dateline NBC
Lợi Ích của Phấn Hoa Ong
Bệnh Gút (Gout)
Khám Phá Mới Về Nhung Nai
So sánh: Sữa Ong Chúa, Nhung Nai, Phấn Hoa
Bệnh Béo Phì
BỆNH GAN
BỆNH NGỨA MÙA ĐÔNG
Nỗi Buồn Cuối Năm (SAD)
Táo Tàu
Bệnh Cúm H1 N1
7 Loại Trà Chữa Bệnh
Sữa Ong Chúa: Y học cổ truyền
Sữa Ong Chúa được tạo thành như thế nào?
Các nghiên cứu khoa học về Sữa Ong Chúa
Sữa Ong Chúa đối với bệnh tật con người
Sữa chua đậu nành (Soy Yogurt)
Ăn Trái Hồng (Persimmon) nên nhớ
Các Bạn cần lưu ý khi ăn TÔM
Những lợi ích của chuối chín
Cảm Lạnh và Các Hậu Quả Biến Chứng
Tại sao phải ăn Nấm?
Công dụng của Giấm
Ăn uống cân bằng
Uống cà phê: 8 lợi - 1 hại
Xem tiếp ...
Vui lòng cho chúng tôi biết.
CƯỚC PHÍ
TẠI SAO DÙNG DƯỢC THẢO
BẢO VỆ QUYỀN LỢI
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG
TRAO ĐỔI LINK
BẢN ĐỒ WEBSITE
LIÊN HỆ
AFFILIATE PROGRAM
Duocthaotrexanh.com
Duocthaotrexanh.com
Webmaster
Any Web Solutions
img
img
img
img

external links