last data update: 2011/10/14, 04:32

Website loading time

during the test: 1.09 s

cable connection (average): 1.12 s

DSL connection (average): 1.14 s

modem (average): 2.55 s

HTTP headers

Information about DNS servers

mikrolab.seA12.178.199.145IN3600
mikrolab.seMX10mail.cm.sonera.comIN3600
mikrolab.seSOAdns9.telia.combackbone.telia.net130924725521600 7200 604800 3600 IN 3600
mikrolab.seIN7200
mikrolab.seIN7200
mikrolab.seNSdns3.telia.comIN3600
mikrolab.seNSdns4.telia.comIN3600

Received from the first DNS server

Request to the server "mikrolab.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: dns3.telia.com
DNS Server Address: 81.228.11.184#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 19151
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
mikrolab.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
mikrolab.se. 3600 IN SOA dns9.telia.com. backbone.telia.net. 1309247255 21600 7200 604800 3600
mikrolab.se. 3600 IN NS dns4.telia.com.
mikrolab.se. 3600 IN NS dns3.telia.com.
mikrolab.se. 3600 IN MX 10 mail.cm.sonera.com.
mikrolab.se. 3600 IN A 12.178.199.145

Received 182 bytes from address 81.228.11.184#53 in 104 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "mikrolab.se"
You used the following DNS server:
DNS Name: dns4.telia.com
DNS Server Address: 81.228.9.98#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 26651
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

REQUEST SECTION:
mikrolab.se. IN ANY

ANSWER SECTION:
mikrolab.se. 3600 IN SOA dns9.telia.com. backbone.telia.net. 1309247255 21600 7200 604800 3600
mikrolab.se. 3600 IN NS dns4.telia.com.
mikrolab.se. 3600 IN NS dns3.telia.com.
mikrolab.se. 3600 IN MX 10 mail.cm.sonera.com.
mikrolab.se. 3600 IN A 12.178.199.145

Received 182 bytes from address 81.228.9.98#53 in 109 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

nikrolab.se
kikrolab.se
jikrolab.se
mukrolab.se
mjkrolab.se
mkkrolab.se
mokrolab.se
m9krolab.se
m8krolab.se
mijrolab.se
mimrolab.se
milrolab.se
miorolab.se
miirolab.se
mikeolab.se
mikdolab.se
mikfolab.se
miktolab.se
mik5olab.se
mik4olab.se
mikrilab.se
mikrklab.se
mikrllab.se
mikrplab.se
mikr0lab.se
mikr9lab.se
mikrokab.se
mikropab.se
mikrooab.se
mikrolzb.se
mikrolsb.se
mikrolwb.se
mikrolqb.se
mikrolav.se
mikrolan.se
mikrolah.se
mikrolag.se
ikrolab.se
mkrolab.se
mirolab.se
mikolab.se
mikrlab.se
mikroab.se
mikrolb.se
mikrola.se
imkrolab.se
mkirolab.se
mirkolab.se
mikorlab.se
mikrloab.se
mikroalb.se
mikrolba.se
mmikrolab.se
miikrolab.se
mikkrolab.se
mikrrolab.se
mikroolab.se
mikrollab.se
mikrolaab.se
mikrolabb.se

Location

IP: 12.178.199.145

continent: NA, country: United States (USA), city: Reading

Website value

rank in the traffic statistics: -

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 10.24 KB

text per all code ratio: 60 %

title: MIKROLAB - Mikrobiologiska Konsultlaboratoriet

description:

keywords:

encoding: UTF-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
och17
av12
enligt7
inom6
för6
som5
området5
är5
analyser4
en4
att4
4
Mikrobiologiska4
mikrobiologiska4
med4
gällande3
om3
det3
produktionshygien,3
avseende3
från3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
inom området3
avseende på3
området produktionshygien,3
med avseende3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
med avseende på3

B tags

FÖRETAGET

Affärsidé

TJÄNSTER

Mikrobiologiska Analyser/Tester

Vi utför analyser med avseende på sterilitet, förekomst av mikroorganismer och bakteriella endotoxiner på 'Medical Device' och i läkemedel. Analyserna utförs enligt gällande farmakopéer (Ph.Eu, USP) och standarder.Miljökontroll, RenRum

Validering av RenRum samt provtagning, partiklar, luft- och ytkontroll gällande i renrum, över hela Sverige, antingen av personal från laboratoriet eller av personal från vårt samarbetsföretag, Renrumsteknik Nordic AB. Konsultativa uppdrag/rådgivning

Inom området produktionshygien, hjälper vi till med upprättande av mikrobiologiska kontrollprogram samt utvärdering av kontrollprogram. Mikrobiologiska kontroll– och utvecklingsuppdrag

Vi erbjuder också utöver de ackrediterade metoderna anpassade undersökningar och utredningar inom det mikrobiologiska området enligt kundens önskemål. Utbildning/Hygienkurser

ACKREDITERINGEN

Ett stort mått av trygghet

Laboratoriet är ackrediterat enligt EN ISO/IEC 17025 inom området produktionshygien, med avseende på mikrobiologi och står under kontroll av SWEDAC. Kvalitetssystemet innebär att vi har spårbarhet i våra analyser. Vi kan garantera en god kvalitet och därmed en ökad trygghet för Er som kund. Mikrolab Stockholm AB är även ackrediterat inom området miljöprovtagning och analys. Därmed garanteras att provtagning och analyser utförs enligt internationellt erkända standarder.Mer om ackreditering

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackrediteringen innebär att SWEDAC förlöpande prövar Mikrobiologiska konsultlaboratoriets kompetens att utföra prövningar, analyser och kontroller som det ackrediterats för.SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som i Sverige:ansvarar för ackreditering av laboratorier, certifieringsorgan, kontroll- och besiktningsorganbedömer och har tillsyn över anmälda organ» Mera information om SWEDACGMP certifiering

LEDIGA JOBB

THE COMPANY

Business Concept

OUR SERVICES

Microbiological Analyses/Testing

We carry out analyses for sterility, the presence of microorganisms and bacterial endotoxins on medical devices and in medications. The analyses are carried out in compliance with the relevant pharmacopoeia (Ph.Eur, USP) and standards.Environmental control, clean room

Clean room validation as well as sampling, particles, air and surface control throughout Sweden, either by personnel from the laboratory or by personnel from our partner company, Renrumsteknik Nordic AB. PCR analysis

We carry out analyses of samples from 'sick buildings'. Consultation and advisory services

We assist you in designing microbiological monitoring programmes and evaluate control programmes in the field of production hygiene. Microbiological control and development projects

In addition to the accredited methods, we also offer customized testing and examinations in the field of microbiology according to customer request. Training/Hygiene courses

ACCREDITATION

A large measure of security

The laboratory is accredited in accordance with EN ISO/IEC 17025 in the field of production hygiene with respect to microbiology and is under the supervision of SWEDAC. Our quality system incorporates traceability in our analyses. We can guarantee good quality and therefore greater security for our customers.The Microbiology Laboratory is also accredited in the field of environmental sampling and analysis, guaranteeing that sampling and analyses are carried out in accordance with internationally recognized standards.More about accreditation

Accreditation is a formal recognition of proficiency in accordance with European and international standards. To maintain its accreditation, SWEDAC continuously evaluates the proficiency of the Microbiology Laboratory to conduct the testing, analyses and controls for which it is accredited.SWEDAC, the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, is a public authority which in Sweden:is responsible for accreditation of laboratories, certification bodies, control and inspection bodies.evaluates and supervises notified bodies.» More information about SWEDACGMP certification

AVAILABLE JOBS

U tags

I tags

images

file namealternative text

headers

H1

H2

H3

H4

H5

H6

internal links

external links

addressanchor text
DOWNLOAD FOR FREE AT ADOBE
» Mera information om SWEDAC
» Mer information om Läkemedelsverket (Medical Product Agency)
» More information about SWEDAC
» More information about the Swedish Medical Products Agency